โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

โรงเรียนบ้านวังตลับ

นาง กมลทิพย์ สงค์ดำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวังตลับ

Previous slide
Next slide

โรงเรียนบ้านวังตลับ ประวัติ

โรงเรียนบ้านวังตลับ  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คำว่า  วังตลับ  พ้องกับชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามสภาพความเป็นจริง  ซึ่งสภาพความเป็นจริงถิ่นนี้มีแม่น้ำตาปีไหลผ่าน  และส่วนที่อยู่ริมฝั่งใกล้ถิ่นนี้เมื่อก่อนเป็นคุ้งน้ำวนลึกมาก  เรียกว่า  วังตลับ  และบนชายฝั่งมีประชาชนอาศัยมาแต่โบราณ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านวังตลับดำเนินการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  นำวิถีไทย  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้อาเซียน  ส่งเสริมสุขภาพดี  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปรัชญาโรงเรียน
สะอาด  ประหยัด  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย

พันธกิจ

 • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
 • ส่งเสริมให้มีการบริหารเป็นระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาน้อม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
 • ส่งเสริมให้มีมาตรฐานสำหรับ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนบ้านวังตลับร่วมสืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
 •  

จุดประสงค์หลัก

เป้าประสงค์หลัก  เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตาม พันธกิจ  เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุในอนาคต  ประกอบไปด้วย

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและ ทักษะตามสมรรถนะ  สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในบริหาร และจัดการศึกษามีการน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
 6. โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 7. นักเรียนสามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. นักเรียนมีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนพึงประสงค์
 9. โรงเรียนได้พัฒนาวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
 10. โรงเรียนมีการรณรงค์จัดสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมนักเรียนให้ มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร วิเคราะห์และคำนวณ

2.ส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะและพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา

3.สอนอบรมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสุภาพ เรียบร้อย

4.จัดการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ตามสถานศึกษาระยะเวลา3ปี

5.มีการตรวจสอบการเรียนการสอนของคณะครูและประเมินอย่างเป็นระบบ

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะครูมีการจัดกิจกรรมและเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วม

7.ส่งเสริมการประกัน คุณภาพสถานศึกษาให้ถูกต้องตามมาตราฐาน

8.จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย

9.ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

10.จัดการระบบพัฒนาการเรียนการสอนอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

11.จัดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ

12.พัฒนากระบวนการ  Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม

13.จัดการอบรมคณะครูและบุคลากรรูปแบบ SC STE3M MODEL เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม

14.พัฒนาการวิชาชีพเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

15.พัฒนากระบวนการด้วยการกำหนด พันธกิจ เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ของโรงเรียนอย่างชัดเจน

16.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น

17.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในการดำรงชีวิตตามแบบวิถีไทยอย่างพอเพียง

18.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และปฎิบัติตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา

19.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนา การเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ

20.ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตราฐาน

นานาสาระ

คุณค่าทางโภชนาการ ของคอลลาเจนและข้อควรระวังในการทานคอลลาเจน

คุณค่าทางโภชนาการ ของคอลลาเจนคอลลาเจนอุดมไปด้วยกรดอะมิโนเช่น ไกลซีน โพรลีนและไฮดรอกซี ร่างกายมนุษย์มีความต้องการสูง คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ของเมทริกซ์นอกเซลล์ คอลลาเจน เป็นสารโพลีเมอร์ทางชีวภาพ ซึ่งมีบทบาทของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเซลล์สัตว์ มีปริมาณโปรตีนมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ คิดเป็นมากกว่า 30เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในร่างกายทั้งหมด คอลลาเจนเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่สุด ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และยังเป็นวัสดุชีวการแพทย์ที่ดีที่สุด ที่มีความต้องการอย่างมาก สาขาการประยุกต์ใช้ได้แก่ วัสดุชีวการแพทย์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย

ประสิทธิภาพและบทบาทของคอลลาเจน

1. สามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาพบว่า คอลลาเจสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลในเลือด เพิ่มธาตุที่จำเป็นบางอย่างที่ร่างกายขาด เพื่อให้สามารถรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับการลดน้ำหนัก และลดไขมันในเลือด นอกจากนี้คอลลาเจนยังมีความโดดเด่น ในการช่วยให้ร่างกายขับถ่ายอลูมิเนียม ลดการสะสมของอลูมิเนียมในร่างกาย อลูมิเนียมเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ การศึกษาพบว่า การเพิ่มขึ้นของโรคอัลไซเมอร์ เกี่ยวข้องกับการรับประทานอลูมิเนียม ในขณะเดียวกัน คอลลาเจนมีผลในการเร่งการสร้างฮีโมโกลบิน และเม็ดเลือดแดง มีผลในการปรับปรุง การไหลเวียน และเป็นประโยชน์ต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจ และ สมองขาดเลือด

2. สามารถใช้เป็นอาหารเสริมแคลเซียม กรดอะมิโนที่มีลักษณะเฉพาะของคอลลาเจนคือ ไฮดรอกซีโพรลีน เป็นส่วนสำคัญในการขนส่งแคลเซียมจาก พลาสมา ไปยังเซลล์กระดูกคอลลาเจน ในเซลล์กระดูกเป็นสารยึดเกาะ สำหรับไฮดรอกซีแอปาไทต์ ร่วมกับไฮดรอกซีแอปาไทต์ เป็นตัวหลักของกระดูก ดังนั้นตราบใดที่คอลลาเจนมากพอที่จะนำมาในปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายปกติ สามารถรับประกันและคอลลาเจน สามารถทำให้เป็นแคลเซียมเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

3. สามารถใช้สำหรับคนพิเศษ ต้นตอของโรคทางนรีเวช มาจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ คอลลาเจนสามารถบรรเทาปัญหาของ โรคทางนรีเวช ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนต้องการคอลลาเจน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

4. คอลลาเจน มีไกลซีนจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์คอลลาเจนในร่างกายมนุษย์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณยับยั้งประสาทส่วนกลางในเซลล์สมอง เพื่อสร้างผลสงบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นผลดี สำหรับความวิตกกังวลและ โรคประสาทอ่อน ผลการรักษาของอาหารคอลลาเจนในกระเพาะอาหาร สามารถยับยั้งการรวมตัวของโปรตีน ที่เกิดจากการกระทำของกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการย่อยอาหาร นอกจากนี้ยังยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหา รและเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ส่งเสริมการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

5. คอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์อะมีบา ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำงานของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในการทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นจึงมีประโยชน์มากในการป้องกันโรค สามารถปรับปรุงการทำงานของ ภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเซลล์มะเร็ง กระตุ้นการทำงานของเซลล์ กระตุ้นกล้ามเนื้อ และกระดูก รักษาโรคข้ออักเสบและ อาการปวด

6. ป้องกันริ้วรอย ของผิวและลบริ้วรอย เมื่ออายุมากขึ้น คอลลาเจนจะค่อยๆ สูญหายไป ทำให้พันธะคอลลาเจนเปปไทด์ และความยืดหยุ่นที่รองรับผิวหนังแตกออก โครงสร้างเครือข่ายเกลียวของมันถูกทำลาย เนื้อเยื่อของผิวหนังจะถูก ออกซิไดซ์ฝ่อและยุบ ผิวหนังจะปรากฏขึ้น ความแห้งกร้านและริ้วรอยความหย่อนคล้อย ความไม่ยืดหยุ่นเป็นปรากฏการณ์แห่งวัย ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับผู้หญิงที่จะเสริมคอลลาเจน เพื่อชะลอวัย

ข้อควรระวังในการทานคอลลาเจน

1. หลังจากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ คอลลาเจนระดับโมเลกุลจะต้องถูกย่อยสลาย ให้เป็นเปปไทด์โมเลกุลเล็ก และกรดอะมิโนก่อน จึงจะดูดซึมได้โดยร่างกายมนุษย์มีส่วนผสมไม่มาก ที่สามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. อาหารเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีปริมาณไขมันสูง และไม่เหมาะสำหรับการบริโภคเป็นประจำ มีไขมันสูง อาหารทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแนวโน้มที่จะอนุมูลอิสระและเร่งการเกิดริ้วรอย หากคุณทานอาหารประเภทนี้ได้น้อยลง จะช่วยลดโอกาส ในการรับความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ความเสี่ยงต่อการเกิดจุดด่างดำ และริ้วรอยบนผิวของคุณ

3. สตรีมีครรภ์ไม่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์คอลลาเจนได้ เนื่องจากคอลลาเจนประกอบด้วยกรดอะมิโน 19 ชนิดซึ่งหลายชนิดไม่สามารถดูดซึมได้โดยทารกในครรภ์ซึ่งทำให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการและ การเจริญเติบโตก่อนวัยอันควรได้ง่ายซึ่งไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ ทารกหลังคลอดและพัฒนาการ

4. คอลลาเจนที่สกัดจากหมูและวัว สามารถบำรุงผิวพรรณให้ยืดหยุ่นไม่หยาบกร้าน แต่มีไขมันมาก ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เมื่อนำมารับประทาน โปรตีนไม่มีไขมัน จะทำให้น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้น

อาการที่เกี่ยวข้องกับคอลลาเจน เนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน และการนอนหลับไม่เพียงพอ ผิวจึงหมองคล้ำ และผิวเหลือง ความยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี และอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ ของริ้วรอยแห่งวัย ปรากฏการณ์ความชราของผิวหนังเช่น ผิวหย่อนคล้อย เกิดริ้วรอยและความแห้งกร้าน ที่เกิดจากอายุ และรังสีจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากการหลั่งเมลานินที่ผิดปกติในร่างกาย และการสะสมจำนวนมากบนผิว ผิวหนังจึงไม่สามารถเผาผลาญเมลานินที่ผิดปกติได้ทันเวลา ทำให้เกิดริ้วรอย เนื่องจากการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน และการบำรุงรักษาผิวที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผิวเสียริ้วรอย ก่อนวัยผิวแห้งลอกแดง รูขุมขนขยาย และอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ