โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตลับ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 8 14 1
อนุบาล 3 6 6 12 1
รวมชั้นอนุบาล 12 14 26 2
ป.1 7 4 11 1
ป.2 8 6 14 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 8 10 18 1
ป.5 6 12 18 1
ป.6 14 8 22 1
รวมชั้นประถมศึกษา 47 46 93 6
ม.1 0 0 0 0
ม.2 0 0 0 0
ม.3 0 0 0 0
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 59 60 119 8

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน