โรงเรียนบ้านวังตลับ

หมู่ที่ 4 บ้านวังตลับ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845298

ปรัชญาการแพทย์ ทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เป็นแนวคิดทั่วไป

ปรัชญาการแพทย์ นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์แต่ละอย่างยังพัฒนาแนวคิดของตนเอง ซึ่งอิงตามหมวดหมู่ทางปรัชญาและประกอบขึ้นเป็นแกนหลักของเนื้อหาทางทฤษฎี ดังนั้นฟิสิกส์ จึงขึ้นอยู่กับหมวดหมู่พลังงาน สสาร อะตอม เป็นต้น เคมี ธาตุ ความจุ เป็นต้น ชีววิทยา วิวัฒนาการ สปีชีส์ พันธุกรรม สรีรวิทยาสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง หน้าที่ยา บรรทัดฐานสุขภาพโรค พยาธิวิทยา สรีรวิทยา จิตใจ เป็นต้น

หมวดหมู่ทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทำหน้าที่เป็นแนวคิดทั่วไปที่สุด ในทางการแพทย์ สิ่งเหล่านี้แสดงออกในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อม อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ระหว่างสุขภาพกับโรค กายวิภาค สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา ปราชญ์ จี เฮเกล เขียนว่า โรคนี้เข้าสู่ชีวิตทั่วไปของสิ่งมีชีวิตเพราะความทุกข์ทรมานของอวัยวะหนึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมด อ้างจากสารานุกรมความรู้ด้านมนุษยธรรม

สำหรับนักศึกษาแพทย์ อิวาโนโว 2005 หน้า 78 อย่างไรก็ตาม ในชุมชนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการขาด การจัดหาวิทยาศาสตร์เฉพาะที่มีแนวคิดใหม่ และหมวดหมู่ทางปรัชญาอันเนื่องมาจากกิจกรรมการวิจัยที่เข้มข้น นักวิทยาศาสตร์และปราชญ์สมัยใหม่ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เอ็ม ไฮเดกเกอร์ ไม่ได้กล่าวโดยไร้เหตุผล กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความห่วงใย แต่มันมาจากไหนและเกี่ยวกับอะไร ไม่มีใครสามารถพูดได้

ปรัชญาการแพทย์

แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ตาม วันนี้วิทยาศาสตร์มีปรัชญาจากหลายมุมมอง การเสริมความพยายามดังกล่าวในส่วนของปรัชญา คือความพยายามทุกประเภทของวิทยาศาสตร์ในการอธิบายตัวเองในรูปแบบของการเขียนเรียงความทั่วไป ไฮเดกเกอร์เอ็มเวลา และความเป็นอยู่ บทความและสุนทรพจน์ 1993 การตัดสินของปราชญ์นี้ใช้กับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย

หมวดหมู่ทางปรัชญาเกิดขึ้น ในช่วงหนึ่งของการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ การก่อตัวของพวกเขาเป็นพยานถึงการก้าวกระโดด ของการปฏิวัติในการพัฒนาความคิดเชิงนามธรรม เริ่มแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ วัตถุกระบวนการและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เริ่มก่อตัวขึ้นในระดับของจิตสำนึกธรรมดา จากนั้นด้วยการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แนวความคิดเหล่านี้ก็เริ่มมีการปรับปรุง

ซึ่งเมื่อเกิดการคิดเชิงปรัชญา จึงกลายเป็นบางหมวดหมู่ เป็นผลให้เครื่องมือเชิงแนวคิดและหมวดหมู่ จากการทำงานตามธรรมชาติในความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเบื้องต้น และคำอธิบายของโลกค่อยๆ กลายเป็นเครื่องมือหลักและพิสูจน์ทางปรัชญาของความรู้ทางจิต ตลอดประวัติศาสตร์ของการพัฒนาความคิด ปรัชญา วิทยาศาสตร์และการแพทย์ได้เชื่อมโยงถึงกัน การแพทย์สามารถทำได้เพียงเล็กน้อยโดยปราศจากความจริงทั่วไปของปรัชญา

ฮิปโปเครติส มั่นใจ อย่างหลังสามารถทำได้ โดยไม่ต้องส่งข้อเท็จจริงทางการแพทย์ ด้วยความก้าวหน้าของการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยความรู้ที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับบุคคลและชีวิตและกิจกรรมของเขางาน ของการเรียนรู้หมวดหมู่ปรัชญา ซึ่งสะท้อนถึงความสามัคคีและความหลากหลาย ของโลกเจาะซึ่งกันและกันสันนิษฐานกันมากขึ้น และเร่งด่วนมากขึ้น ปัญหาสำคัญของ ปรัชญาการแพทย์ คือความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดของแต่ละบุคคลและเรื่องทั่วไป

โดยทั่วไปคือส่วนหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นแก่นแท้ของปัจเจกบุคคล และสิ่งที่ทำให้หน่วยหนึ่งในคลาสของวัตถุแตกต่างจากที่อื่นเรียกว่าพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างเอกพจน์และทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏในด้านหนึ่งในฐานะทั่วไปในอีกประการหนึ่งในฐานะเอกพจน์ นักคิดและแพทย์โบราณ เซลซัส ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช ใช้แนวคิดทางปรัชญาเป็น ส่วนทั้งหมด หมวดหมู่ของทั่วไปและเอกพจน์ ในการคิดเป็นภาพสะท้อนของลักษณะคุณสมบัติ

และเครื่องหมายที่มีอยู่ในตัวสิ่งต่างๆ เอง วัตถุหรือปรากฏการณ์ของธรรมชาติ การเปิดเผยโดยคำนึงถึงส่วนรวม กล่าวคือ การกำหนดอัตราส่วนของกระบวนการแต่ละอย่างเป็นประจำทำให้เป็นไปได้บนพื้นฐานของความรู้ที่ได้รับเพื่อเจาะลึกเข้าไปในความเข้าใจในสาระสำคัญของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่หลากหลายและดังนั้นจึงทำการทำนายทางวิทยาศาสตร์ เอฟเองเงิลส์ เขียนว่า ความรู้ที่แท้จริงและละเอียดถี่ถ้วนใดๆ

ประกอบด้วยสิ่งที่เราเข้าใจ ในความคิดของเราเท่านั้น บุคคลจากภาวะเอกฐานสู่ความเฉพาะเจาะจงและจากหลังนี้สู่ความเป็นสากล และนี่หมายความว่าในความเป็นจริง ปัจเจกและนายพลอยู่ในความสัมพันธ์แบบวิภาษ โดยหลักการแล้ว ไม่มีตัวตนอยู่ภายนอกปัจเจก และในทางกลับกัน ปัจเจก ไม่มีอยู่โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับความเข้าใจทั่วไปของ สาระสำคัญของปรากฏการณ์หรือกระบวนการ นอกจากหมวดหมู่ของบุคคลพิเศษ และทั่วไปยังมีหมวดหมู่อื่นๆ

ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในธรรมชาติ สังคม และชีวิตมนุษย์ สำหรับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดหมู่ปรัชญาหลายคู่มีความสำคัญ เช่น ปริมาณและคุณภาพ การวัดและบรรทัดฐาน โครงสร้างและหน้าที่ ระบบและองค์ประกอบ เหตุและผล ความจำเป็นและ โอกาส และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนั้นมีความสำคัญทางปรัชญา และระเบียบวิธีอย่างมากในปรัชญาการแพทย์เพราะสะท้อน

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : จมูก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจมูกและการศึกษาหลอดลม